Geen betoelaging meer door POD MI bij ‘artikel 60-tewerkstelling’ met bijlage 20, 21 of 35

Vanaf 10 mei 2014 komt de POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) niet langer financieel tussen in de kosten van ‘artikel 60-tewerkstellingen’ van Unieburgers, hun familieleden en familieleden van Belgen met een bijlage 20, 21 of 35, die geschrapt zijn uit het vreemdelingenregister in opvolging van een omzendbrief van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).

DVZ vraagt in die omzendbrief van 30 augustus 2013 aan de gemeenten om vreemdelingen te schrappen uit het vreemdelingen- of bevolkingsregister zodra de DVZ een negatieve verblijfsbeslissing neemt (bijvoorbeeld met bijlage 20 of 21), ook als er nog een schorsend beroep is (met bijlage 35). Lees meer over deze omzendbrief.

De POD MI publiceerde begin april 2014 FAQ’s op zijn website, over de gevolgen van die omzendbrief van DVZ voor een artikel 60-tewerkstelling. De POD MI betoelaagt het OCMW alleen voor tewerkstellingsmaatregelen als de betrokken vreemdeling ingeschreven is in het vreemdelingregister. Zo bepaalt artikel 5, §4 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Maar voor Unieburgers, hun familieleden en familieleden van Belgen betoelaagt de POD MI nog wel artikel 60-tewerkstellingen tot 9 mei 2014, onder bepaalde voorwaarden.

Personeel toepassingsgebied

Deze maatregel viseert Unieburgers, hun familieleden en familieleden van Belgen:

  • wiens aanvraag tot het bekomen van een verblijfsrecht van meer dan drie maanden werd geweigerd (met bijlage 20),
  • of wiens verblijfsrecht werd ingetrokken (met bijlage 21),
  • of die een schorsend beroep hebben ingediend tegen een negatieve verblijfsbeslissing (met bijlage 35).

Zij staan ten gevolge van de omzendbrief van 30 augustus 2013 van DVZ niet langer ingeschreven in het vreemdelingen- of bevolkingsregister.

Zij hebben wel nog recht op OCMW-steun (maatschappelijke dienstverlening, met inbegrip van een ‘artikel 60-tewerkstelling’):

  • voor zover zij nog wettig in België verblijven of de termijn van het uitwijzingsbevel nog niet verstreken is of de uitvoering ervan opgeschort is (artikel 57, §2 OCMW-wet),
  • en op voorwaarde dat drie maanden verstreken zijn sinds de bijlage 19 of bijlage 19ter (artikel 57quinquies OCMW-wet).

Overgangsmaatregel

Hoewel de omzendbrief van 30 augustus 2013 van toepassing is op verblijfsbeslissingen en bijlagen 35 sinds 6 september 2013, voorziet de POD MI een overgangsperiode voor de terugbetaling van een ‘artikel 60-tewerkstelling’.

De POD MI betoelaagt de tewerkstellingsmaatregelen die in de periode tussen 6 september 2013 en 9 mei 2014 door het OCMW werden toegekend aan vreemdelingen:

  • die voldoen aan de voorwaarden voor maatschappelijke dienstverlening
  • en die geschrapt werden uit het vreemdelingenregister omdat hun verblijfsrecht werd geweigerd (met bijlage 20) of ingetrokken (met bijlage 21), ook als zij een beroep hebben ingesteld tegen zo’n weigerings- of intrekkingsbeslissing (met bijlage 35).