Medische situatie in herkomstland: de informatiebronnen van DVZ moeten beschikbaar zijn

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) wees een medische regularisatie-aanvraag (artikel 9ter Verblijfswet) af omdat de vereiste medicatie in het herkomstland aanwezig is. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) zegt in zijn arrest nr. 126.269 van 27 augustus 2014 dat de DVZ dan met de meeste precisie en volledigheid duidelijkheid moet geven over de informatiebronnen waarop hij zich steunt.

Feiten

De DVZ verwijst naar de website www.delphicare.be die niet vrij te consulteren is. Enkel professionelen in de medische sector kunnen er met een persoonlijke ‘DocCheck-Login’ opzoekingswerk in doen. In het administratief dossier bij de DVZ zit geen informatie die toelaat om te verifiëren of de medische databank de beschikbaarheid van de medicatie in het herkomstland bevestigt. Zo zit er geen afschrift van deze website in het DVZ-dossier.

Arrest

De RvV stelt dat de afwezigheid van deze stukken gelijkgesteld kan worden met de afwezigheid van deugdelijke materiële motieven. De RvV verwijst daarbij naar rechtspraak van de Raad van State (RvS) die niet het vreemdelingenrecht betreft (RvS van 29 januari 2014, nr. 226.252, en RvS van 30 juni 2011, nr. 214.282). De schending van de materiële motiveringsplicht is aangetoond.