Nieuw modelattest ziekenfonds voor visum gezinshereniging

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) wijzigde het modelattest dat ziekenfondsen moeten invullen voor sommige visumaanvragen voor gezinshereniging. Er is een bijkomende voorwaarde voor de echtgenoot die gezinshereniging vraagt. Dat is het gevolg van een wijziging van de wetgeving op de ziekteverzekering. Aan de procedure gezinshereniging verandert er inhoudelijk niets.

Ziekteverzekering soms voorwaarde voor gezinshereniging

Vaak geldt er voor gezinshereniging een voorwaarde dat de gezinshereniger (= de refertepersoon) een ziekteverzekering moet hebben die de risico's in België voor hem en zijn familieleden dekt.

Een bewijs van ziekenfondsaansluiting geldt uiteraard als bewijs voor gezinshereniging. Maar de publieke ziekteverzekering kan pas aangegaan worden als de persoon al in België verblijft.

Als de gezinshereniging in het buitenland aangevraagd wordt, kan het "bewijs van ziekteverzekering" voor gezinshereniging soms geleverd worden met een modelattest, ingevuld door het ziekenfonds van de gezinshereniger. Dit is mogelijk voor het kind jonger dan 25 jaar en de echtgeno(o)t(e) van de gezinshereniger. Het attest bevestigt dat zij na aankomst in België ingeschreven kunnen worden als “persoon ten laste” van de gezinshereniger.

Ziekenfondsaansluiting als kind of echtgenoot ten laste

Vroeger kon de inschrijving bij het ziekenfonds als “persoon ten laste” (voor het kind jonger dan 25 jaar of voor de echtgenoot) gebeuren op eenvoudig vertoon van de geboorteakte of huwelijksakte, zoals voorzien in artikel 124, § 3 van het Koninklijk Besluit van 3 juli 1996 (ZIV-besluit).

Maar het Koninklijk Besluit van 22 mei 2014 wijzigde sinds 10 juli 2014 het artikel 124, §3 ZIV-besluit. Sinds de wijziging van dit artikel moet de echtgeno(o)t(e) voor zijn aansluiting bijkomend bewijzen dat hij of zij aan de gemeente de aanpassing gevraagd heeft van de gegevens in het rijksregister ten gevolge van de samenwoonst. De RIZIV-omzendbrief nr. 2016/20 van 19 januari 2016 verduidelijkt op welke manier de echtgenoten kunnen aantonen dat zij daadwerkelijk de aanvraag aan de gemeente hebben gericht.

Nieuw modelattest van DVZ (wijziging voor echtgenoot)

Tengevolge van deze wijziging van het ZIV-besluit wijzigde de DVZ zijn modelattest ziekenfonds, dat verwijst naar de ZIV-wetgeving. De DVZ voegde voor de echtgenoot de voorwaarde toe dat deze naast het bewijs van het huwelijk (via de huwelijksakte) ook “een bewijs moet leveren dat bij de gemeente de aanvraag tot aanpassing van de gegevens van het Rijksregister ten gevolge van de samenwoning daadwerkelijk gebeurd is”. De RIZIV-omzendbrief nr. 2016/20 van 19 januari 2016 verduidelijkt hoe dat kan.

De DVZ laat op zijn website weten dat ook de oude modelattesten “tot nader order nog aanvaard worden”.