Nieuwe Fedasil-instructie over terugkeertraject

In haar instructie van 23 september 2013 breidt Fedasil de doelgroep uit die wordt toegewezen aan een open terugkeerplaats. De instructie wijzigt ook de termijn waarover de bewoner van een opvangstructuur beschikt om naar de terugkeerplaats te gaan. Tenslotte is ook het type-document voor het terugkeertraject aangepast.

Deze instructie herneemt verder alle informatie van de instructie van 13 juli 2012 over het terugkeertraject en de terugkeerplaatsen en vervangt deze laatste dan ook.

Uitbreiding doelgroep

Vanaf de inwerkingtreding op 21 oktober 2013 kunnen naast uitgeprocedeerde asielzoekers ook volgende categorieën worden toegewezen aan een open terugkeerplaats:

 • Opgevangen niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) die meerderjarig zijn geworden en wiens asiel- of verblijfsprocedure negatief werd afgesloten tijdens hun minderjarigheid
 • Afgewezen asielzoekers met een code 207 ‘no show’ die een opvangplaats wensen en die:
  • een bevestigende beslissing tot weigering van de toekenning van het statuut van vluchteling en subsidiaire bescherming hebben gekregen van de RvV of een beslissing tot niet-inoverwegingname “lijst veilige landen” van het CGVS;
  • uitgeprocedeerd zijn en enkel nog opvanggerechtigd zijn op basis van een lopend uitwijzingsbevel;
  • enkel nog opvanggerechtigd zijn op basis van een asielprocedure die niet afgesloten is met de betekening van een uitwijzingsbevel.
 • Op basis van het KB 2004 opgevangen onwettig verblijvende gezinnen met minderjarige kinderen voor wie geen plaatsen beschikbaar zijn in het terugkeercentrum van DVZ in Holsbeek
 • Personen die geen opvang (meer) krijgen maar die een aanvraag tot vrijwillige terugkeer hebben ingediend aan het terugkeerloket. Voor deze categorie zijn een aantal voorwaarden gekoppeld aan de toewijzing aan een open terugkeerplaats.
 • Bepaalde bewoners die onder de uitzonderingscategorieën vallen voor een toewijzing aan een terugkeerplaats maar die zelf een - met de nodige bewijsstukken vergezelde - aanvraag doen voor toewijzing aan een terugkeerplaats om er terugkeerbegeleiding te ontvangen, nl.:
  • De ex-NBMV op het einde van hun schooljaar
  • Zwangere bewoners twee maanden na de bevalling
  • Bewoners met een bepaalde medische tegenindicatie (hospitalisatie, behandeling TBC, chemo- of radiotherapie) en hun familie. In dit geval is advies en schriftelijk akkoord van de behandelende arts of van de arts van het centrum waar de bewoner verblijft, vereist.

Termijn aanmelding terugkeerplaats

De termijn waarover de bewoners van een opvangstructuur beschikken om zich aan te melden in de terugkeerplaats, bedraagt voortaan vijf dagen, in plaats van drie dagen, na de betekening van de toewijzing aan de terugkeerplaats. Als deze termijn verstrijkt tijdens een weekend of op een feestdag, gebeurt de aanmelding uiterlijk de eerstvolgende werkdag.

Aanpassing typedocument terugkeertraject

De terugkeerbegeleiding wordt nog steeds uiterlijk binnen de vijf dagen na de betekening van de negatieve beslissing van het CGVS aangeboden en het terugkeertraject wordt vanaf dan verplicht. Om het terugkeertraject te kunnen voortzetten, is de handtekening van de bewoner niet langer vereist na de eerste weigeringsbeslissing van het CGVS.