Nieuwe overeenkomsten over sociale zekerheid met Servië, Montenegro, Marokko en Turkije

België sloot enkele bilaterale overeenkomsten over sociale zekerheid:

  • Op 1 juni 2014 is het verdrag van 2010 met Montenegro in werking getreden.
  • Op 1 september 2014 trad een gelijkaardig verdrag van 2010 met Servië in werking.
  • Op 1 mei 2014 trad een administratieve schikking met Marokko in werking
  • Met Turkije is een gelijkaardige schikking getroffen, maar deze trad nog niet in werking.

Je vindt de overeenkomsten en schikkingen die nu in werking zijn per land terug op de website van de FOD Sociale Zekerheid.

Servië en Montenegro

Op 1 juni 2014 is het verdrag van 2010 met Montenegro in werking getreden. Op 1 september 2014 trad een gelijkaardig verdrag van 2010 met Servië in werking. Deze verdragen vervangen het oude verdrag van 1954 met het vroegere Joegoslavië.

De verdragen met Servië en Montenegro regelen de situatie van werknemers en zelfstandigen die tijdens hun loopbaan aan het Belgische en het buitenlandse socialezekerheidsregime waren onderworpen, of die van één regime naar het andere willen overschakelen.

De meeste takken van de sociale zekerheid zijn geregeld: ziekte-uitkering en moederschapsverzekering, arbeidsongevallen en beroepsziekten, invaliditeit, pensioen, gezinsbijslag, werkloosheid.

Met de overeenkomsten wil men

  • vermijden dat deze buitenlandse onderdanen die actief zijn in België, en Belgen die actief zijn in deze landen, aan twee socialezekerheidsregimes zouden onderworpen zijn,
  • ervoor zorgen dat deze werknemers en zelfstandigen hun opgebouwde socialezekerheidsrechten niet verliezen,
  • ervoor zorgen dat buitenlandse onderdanen als eigen onderdanen worden behandeld,
  • vergemakkelijken dat men van het ene stelsel naar het andere overstapt.

Marokko

België sloot ook nieuwe verdragen over de sociale zekerheid met Marokko (op 18 februari 2014) en met Turkije (op 11 april 2014). Tussen België en Marokko trad op 1 mei 2014 een administratieve schikking in werking, over de toepassing van het verdrag van 1968. Gepensioneerden die zich terug in Marokko vestigen, genieten voortaan de terugbetaling van de gezondheidszorg.

De administratieve schikking van 18 februari 2014 (in werking op 1 mei 2014) betreft de toepassingsmodaliteiten van artikel 9, 10, 11 en 12 van het algemeen verdrag over sociale zekerheid van 1968 tussen België en Marokko.

Volgens een persbericht van 18 februari 2014 van Minister Onkelinx, zullen de gepensioneerden die zich terug in Marokko vestigen voortaan de terugbetaling van de gezondheidszorg genieten.

Marokkanen of Belgen van Marokkaanse oorsprong die lang in België hebben gewerkt en bijgedragen kunnen ervoor kiezen om hun Belgisch pensioen in Marokko op te nemen. Ze openen een recht op de Marokkaanse ziekteverzekering (AMO). Het deel ten laste van de AMO zal door de Belgische ziekteverzekering aan de Marokkaanse worden terugbetaald.

Turkije

België sloot ook een nieuw verdrag over de sociale zekerheid met Turkije (op 11 april 2014). Deze overeenkomst met Turkije is nog niet gepubliceerd en nog niet in werking.

Volgens een persbericht betreft het een schikking over de toepassing van het verdrag van 1966.