Nieuwe verblijfsdocumenten voor Unieburgers

Bijgewerkt op 29 oktober 2021

Vanaf 10 mei 2021 worden de E en E+ kaarten vervangen door EU en EU+ kaarten. Dat bepaalt het Ministerieel Besluit van 27 april 2021 betreffende de modernisering van de verblijfsdocumenten die aan Unieburgers uitgereikt worden. Deze wijziging kadert in de gefaseerde modernisering van de elektronische verblijfskaarten voor vreemdelingen met een wettig verblijf, ingevoerd bij koninklijk besluit (KB) van 12 juni 2020 tot wijziging van het Verblijfsbesluit (KB van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen), in navolging van de invoering van het nieuwe uniforme Europese model voor verblijfstitels.

Wijzigingen

Deze eerste moderniseringsfase betreft de elektronische kaarten die worden afgegeven aan Unieburgers met een legaal verblijf van meer dan drie maanden in België, en wijzigt meer bepaald:

  • de kaarttitels: E en E+ wordt EU en EU+
  • afschaffing papieren verblijfsdocumenten voor Unieburgers (= afschaffing papieren versies van de bijlagen 8 en 8bis)
  • de kaart lay-out
  • registratie van de vingerafdrukken

Voortaan moeten Unieburgers een elektronische kaart bij zich dragen. In afwachting van deze kaart, en om te voldoen aan Richtlijn 2004/38/EG3, krijgen zij een voorlopig verblijfsdocument:

  • bijlage 8ter (voorlopig document ter staving van de inschrijving)
  • bijlage 8quater (voorlopig document ter staving van het duurzaam verblijf)

Wat betreft de geldigheidsduur van de EU en EU+ kaarten:

  • Net zoals de E kaarten hebben de EU kaarten een geldigheidsduur van vijf jaar, tenzij de houder van plan is om voor kortere duur in ons land te verblijven.
  • De geldigheidsduur van de EU+ kaarten zal na de volledige inwerkingtreding van artikel 14 van het KB van 12 juni 2020, tien jaar bedragen. In de tussentijd blijven deze kaarten vijf jaar geldig.

Geldigheid oude verblijfsdocumenten

De reeds afgegeven E of E+ kaarten en bijlagen 8 of 8bis blijven geldig tot het einde van hun geldigheidsduur. Dit geldt ook voor de bijlagen 8bis, die geen vervaldatum hebben.

Het is evenwel mogelijk om vooraf en op eigen kosten een ‘nieuwe’ EU of EU+ kaart aan te vragen. Het is echter niet mogelijk om een duplicaat aan te vragen van de E of E+ kaart. Er wordt dan steeds een EU of EU+ kaart afgegeven met een geldigheidsduur van vijf (tenzij verblijf van kortere duur) jaar. Na de volledige inwerkingtreding van artikel 14 KB van 12 juni 2020 zal de geldigheidsduur van een nieuwe EU+ kaart opgetrokken worden tot tien jaar.

Tweede moderniseringsfase

Het KB van 12 juni 2020 zal pas volledig in werking treden bij de tweede moderniseringsfase. Deze zal betrekking hebben op de modernisering van de elektronische kaarten die afgegeven worden aan derdelanders en aan de familieleden van Unieburgers. Uit navraag blijkt dat deze fase wellicht dit najaar zal ingaan.