Open terugkeercentrum Holsbeek gesloten: opvang onwettig verblijvende gezinnen gaat door

Sinds 15 juni 2015 is het open terugkeercentrum (OTC) in Holsbeek gesloten. In het OTC werden behoeftige gezinnen met minderjarige kinderen in onwettig verblijf opgevangen. Het is nog niet duidelijk of de sluiting van het OTC definitief is.

Ondertussen worden de gezinnen voorlopig verder opgevangen in andere door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) beheerde plaatsen, met name in open terugkeerwoningen.

De aanvraagprocedure verandert niet. Gezinnen met minderjarige kinderen in onwettig verblijf kunnen opvang vragen aan het OCMW van hun feitelijke gewoonlijke hoofdverblijfplaats. Het OCMW onderzoekt hun behoeftigheid en stuurt positieve aanvragen naar Fedasil. Fedasil zorgt voor de concrete toewijzing aan een opvangplaats.

Wat de modaliteiten van deze opvang betreft, geldt de bestaande rechtspraak:

  • Raad van State arrest van 23 april 2015: Fedasil mag de opvang van deze gezinnen uitbesteden aan de DVZ, maar deze opvang mag niet beperkt worden in de tijd (bijv. 30 dagen), en er mogen geen bijkomende voorwaarden gesteld worden voor verlenging van de opvang (bijv. het ondertekenen van een verklaring tot vrijwillige terugkeer).
  • Rechtspraak van arbeidsrechtbanken en -hoven: individuele toewijzingsbeslissingen van Fedasil moeten aangepast zijn aan de specifieke noden van het gezin (bijv. garantie op verdere scolariteit, medische verzorging, continuïteit van de opvang van afgewezen asielzoekers met kinderen, ...)