POD MI actualiseert infodocument medische bewijsstukken tot begin 2017

De POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) werkte het informatiedocument over de 'medische bewijsstukken' die nodig zijn voor federale terugbetaling van OCMW-steun, bij tot begin 2017.

Dit infodocument verwerkt alle reglementeringen, omzendbrieven en FAQ's tot 31 december 2016, en duidt de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie (van 2016) aan in het groen. Hierna enkele verduidelijkingen van de POD MI.

Aansluiting bij het ziekenfonds

Voor de aansluiting bij de publieke ziekteverzekering van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden, verwijst het Infodocument naar de Omzendbrief van het RIZIV nr. 2016/380 van 22 december 2016. Daarin verduidelijkt het RIZIV met welke documenten subsidiair beschermden, net zoals erkende vluchtelingen, kunnen aansluiten bij de publieke ziekteverzekering.

Lees ook ons recent nieuwsbericht over deze RIZIV-Omzendbrief voor meer informatie.

Attest dringende medische hulp

De POD MI verduidelijkt welke instantie het attest dringende medische hulp (attest DMH) bij moet houden.

  • Voor medische en farmaceutische kosten buiten een verpleeginstelling (= Formulier D, oude regeling die niet volgens MediPrima verloopt): het OCMW bewaart het attest.
  • Voor ziekenhuiskosten voor niet-verzekerbare personen (= MediPrima-dossiers): de verpleeginstelling bewaart het attest.

OCMW’s houden voor MediPrima-dossiers dus geen attest DMH bij. Het attest wordt namelijk in het dossier op niveau van het ziekenhuis bewaard. Hier zullen ook eventuele controles door de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) plaatsvinden.

De POD MI stelt uitdrukkelijk dat meerdere medische facturen kunnen gekoppeld worden aan één attest DMH met een langere duurtijd. De datum van het attest is van secundair belang; het OCMW moet op het moment van een controle, of binnen de 30 dagen daaropvolgend, een attest DMH voorleggen.

Het is onduidelijk of de HZIV dezelfde richtlijnen volgt voor de controles van MediPrima-dossiers op niveau van de ziekenhuizen.

Steunaanvraag door een derde persoon of instelling

Als de betrokken vreemdeling zich niet voorafgaandelijk aanmeldde bij het OCMW, kan ook een derde persoon of instelling (bijvoorbeeld de sociale dienst van een verplegingsinstelling) een steunaanvraag indien bij het OCMW door middel van een door de aanvrager ondertekende hulpaanvraag.

Sociaal onderzoek – OCMW wacht op informatie over verzekerbaarheid of borgstelling

In het kader van een sociaal onderzoek voor de betaling van medische kosten gaat het OCMW in bepaalde gevallen na of de betrokkene:

  • een ziekteverzekering heeft in zijn land van herkomst (via de HZIV);
  • een garant of borgstelling heeft (via DVZ).

Soms laat een antwoord van deze instellingen op zich wachten, terwijl de 30 dagen termijn waarbinnen het OCMW een beslissing moet nemen, loopt. Daarom verduidelijkt de POD MI dat het OCMW in afwachting van informatie van deze instanties, de steunaanvraag om deze reden niet mag weigeren. Indien aan de andere voorwaarden voldaan is, kan het OCMW dus de medische kosten betalen. Krijgt het OCMW daarna toch informatie dat de betrokkene een ziekteverzekering of garant heeft, dan kan het de oorspronkelijke beslissing herzien (voor de toekomst) en eventueel betaalde sommen terugvorderen.

Dringende medische hulp ook voor wie geen medisch visum vraagt?

De POD MI stelde steeds dat zij geen medische kosten terugbetaalt van vreemdelingen die om louter medische redenen naar België kwamen zonder een medisch visum C aan te vragen. In eerdere nieuwsberichten bespraken we rechtspraak waarin arbeidsrechtbanken weigeringsbeslissingen van OCMW’s vernietigden. In die beslissingen oordeelden de rechtbanken dat het OCMW geen voorwaarde kon toevoegen aan het recht op dringende medische hulp door te vereisen dat de vreemdeling met een medisch visum C naar België kwam.

De POD MI lijkt nu enige nuance aan te brengen in haar richtlijnen: zij raadt het OCMW aan om contact op te nemen met haar Front Office in geval de betrokkene louter en alleen om medische redenen naar België kwam, zonder een asielaanvraag of regularisatieaanvraag in te dienen.

Indien de betrokkene dus niet om louter medische redenen naar België kwam, of pogingen stelt om zijn verblijf in België te legaliseren door een asielaanvraag om regularisatieaanvraag in te dienen, zou de POD MI in de toekomst mogelijks wel de medische kosten terugbetalen.

Bewijs van identiteit voor mensen zonder wettig verblijf

De POD MI verduidelijkt dat mensen zonder wettig verblijf geen officiële identiteitsdocumenten moeten voorleggen bij een aanvraag voor de betaling van medische kosten. De steunaanvrager kan ook zijn identiteit bewijzen via niet-officiële documenten, zoals de naam op een huurcontract, facturen...