POD MI actualiseert informatiedocument ‘Medische bewijsstukken’ tot begin 2019

De POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) werkte het informatiedocument over de 'medische bewijsstukken' die nodig zijn voor federale terugbetaling van OCMW-steun, bij tot begin 2019.

Dit infodocument verwerkt alle reglementeringen, omzendbrieven en FAQ's tot 31 december 2018 en duidt de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie (van 2018) aan in het groen.

Hierna lichten we de belangrijkste wijzigingen en verduidelijkingen toe.

Geen terugbetaling meer van dringend ambulancevervoer

Het ambulancevervoer kan sinds 1 januari 2019 niet meer verhaald worden op de POD MI. Sinds die datum geldt een forfaitair bedrag van 60€ per rit wanneer je beroep doet op dringend ambulancevervoer via het noodnummer 112. Dit bedrag wordt niet meer vergoed door de verplichte ziekteverzekering maar verrekend aan de patiënt zelf, ook wanneer het gaat om dringende medische hulp aan mensen zonder wettig verblijf. Het OCMW kan wel beslissen om op eigen kosten tussen te komen.

De beslissing tot tenlasteneming door het OCMW

Een nieuw hoofdstuk werd ingevoegd over 'de beslissing tot tenlasteneming’. Elke medische kost of kost in het kader van Mediprima moet juridisch gedekt zijn door een beslissing (inclusief deze van LOI-dossiers). Elke beslissing moet voorafgegaan worden door een sociaal verslag, eindigend met een voorstel van de maatschappelijk werker. Het infodocument verduidelijkt ook wanneer deze beslissing moet genomen worden:

  • Voor personen metlegaal verblijf moet er minstens jaarlijks een beslissing genomen worden tot ten laste name van de medische kosten / het afleveren van een medische kaart Mediprima.
  • Bij personen zonder wettig verblijf moet er minstens driemaandelijks een beslissing zijn, conform de richtlijnen afkomstig uit de handleiding Mediprima.

Een beslissing moet steeds een geldigheidstermijn hebben of een datum vermelden tegen wanneer de beslissing uiterlijk herzien wordt.

De schriftelijke mededeling (kennisgeving) van de beslissing moet op een begrijpelijke wijze geformuleerd worden voor de aanvrager zodat hij de juistheid ervan kan nagaan. Andere medische kosten die het OCMW op eigen budget wil betalen, kunnen ook vermeld worden in deze kennisgeving.

Aansluiting bij een Belgisch ziekenfonds

De POD MI verduidelijkt welke stappen het OCMW moet zetten in Mediprima indien een cliënt verzekerd blijkt te (kunnen) zijn.

Vanaf het moment dat het OCMW verneemt dat de ziekenfondsaansluiting effectief in orde is, is het belangrijk om de beslissing in Mediprima zo snel mogelijk stop te zetten. De POD MI neemt maximaal de medische kosten ten laste tot drie maanden na datum aansluitbaarheid.

Wat betekent dit concreet?

Een cliënt krijgt bijvoorbeeld op 18 april een elektronische verblijfskaart A. Dit is de begindatum voor aansluitbaarheid. De cliënt gaat naar een mutualiteit van keuze op 7 juni. De mutualiteit sluit aan met terugwerkende kracht vanaf 1 april, dit is de eerste dag van het kwartaal dat men de aanvraag doet.

Kosten voor deze cliënt moeten vanaf 1 april verhaald worden op de mutualiteit. Indien er geen bewijzen aanwezig zijn in het dossier waarom de mutualiteit niet in orde kon komen, vordert de inspectie van POD MI de kosten terug vanaf 18 juli, namelijk 3 maanden na begindatum aansluitbaarheid.

Verduidelijkingen over de garant in het kader van een sociaal onderzoek

Een derdelander afkomstig van een visumplichtig land kan enkel een visum bekomen als hij voldoende verzekerd is of genoeg bestaansmiddelen heeft of een borgstelling. In het kader van een sociaal onderzoek voor de betaling van medische kosten gaat het OCMW in bepaalde gevallen na of de betrokkene een garant of borgstelling heeft via Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).

De POD MI verduidelijkt wanneer DVZ al dan niet moet gecontacteerd worden:

  • Visum afgeleverd door België? De POD MI verduidelijkt nu dat enkel de naam, voornaam, geboortedatum en nationaliteit van de hulpvrager aan DVZ moeten worden meegedeeld. Deze gegevens volstaan voor DVZ om een opzoeking te kunnen doen. Enkel wanneer het visum minder dan 2 jaar geleden is afgeleverd, is een onderzoek naar een garant nodig. Voor personen met een lopende asielprocedure en personen die hier al langer dan 2 jaar verblijven, moet dit nooit gevraagd worden.
  • Visum niet afgeleverd door België (maar door een ander Schengenland)? Dit betekent dat er geen borgsteller in België zal zijn. DVZ moet niet gecontacteerd worden. Wel moet het OCMW-dossier een kopie van het paspoort met visum bevatten en moet in het sociaal verslag vermeld worden dat het om een visum gaat dat werd afgeleverd door een ander land.