Recht op juridische bijstand en klachtenrecht in gesloten centrum

Het Koninklijk Besluit van 7 oktober 2014 wijzigt de regelgeving over de gesloten centra waar vreemdelingen kunnen worden vastgehouden, in functie van een repatriëring. Het KB specifieert het recht op juridische bijstand en het klachtenrecht in een gesloten centrum. Deze nieuwe regels gelden vanaf 31 oktober 2014.

Juridische bijstand

Voortaan moet de advocaat van een vreemdeling die wordt vastgehouden in een gesloten centrum minstens 48 uur voor een eventuele poging tot repatriëring worden verwittigd (tenzij de betrokken vreemdeling dit weigert).

Klachtenrecht

Daarnaast voert het KB een aantal modaliteiten in van het klachtenrecht van een vreemdeling die wordt vastgehouden in een gesloten centrum:

  • De vreemdeling kan binnen de 24 uur via een brief een klacht indienen bij de directeur van het gesloten centrum of zijn plaatsvervanger.
  • De klacht kan worden ingediend in een van de landstalen, het Engels of de taal van het herkomstland van de vreemdeling.
  • De centrumdirecteur of zijn vervanger beantwoordt de klacht binnen de 10 werkdagen.
  • Een kopie van de klacht en het antwoord worden bezorgd aan de directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken of zijn plaatsvervanger en aan het permanent secretariaat van de klachtencommissie.

Kritische opmerking Raad van State

In haar advies van 2 juni 2014 wijst de Raad van State (RvS) erop dat de regering op het tijdstip waarop de RvS haar advies gaf slechts over beperkte bevoegdheden beschikte. Na het ontslag van de regering was haar bevoegdheid immers beperkt tot het afhandelen van lopende zaken. De RvS vraagt zich af of de maatregelen genomen door dit KB wel beschouwd kunnen worden als lopende zaken, maar doet hierover geen uitspraak.