RIZIV schept duidelijkheid over ziekenfondsaansluiting echtgenoten ten laste

De RIZIV-omzendbrief VI nr. 2016/20 van 19 januari 2016 aan de verzekeringsinstellingen schept duidelijkheid over de voorwaarden waaraan een echtgenoot moet voldoen om als persoon ten laste van de andere echtgenoot te kunnen aansluiten bij het ziekenfonds. Met deze nieuwe omzendbrief komt het RIZIV tegemoet aan de onduidelijkheid die gecreëerd werd door de voorgaande RIZIV-omzendbrief VI nr. 2015/267.

Wat voorafging

De omzendbrief geeft invulling aan de toepassing van artikel 124, § 3 van het Koninklijk Besluit van 3 juli 1996 (ZIV-besluit). Het Koninklijk Besluit van 22 mei 2014 wijzigde sinds 10 juli 2014 het artikel 124, §3 ZIV-besluit.

Men kan zich aansluiten bij een publieke ziekteverzekering in België als echtgeno(o)t(e) ten laste van een gerechtigde indien men aantoont gehuwd te zijn en uit het Rijksregister blijkt dat men samenwoont.

Bij een huwelijk geldt er een vermoeden van samenwoonst tussen de echtgenoten (art. 213 BW).

Sinds 10 juli 2014 geldt een huwelijksakte voor de ziekteverzekering echter alleen nog als bewijs van samenwoonst in afwachting van een aanpassing van de gegevens in het rijksregister. Bovendien geldt dat vermoeden alleen wanneer de echtgenoten aantonen dat ze reeds een démarche bij de gemeente hebben ondernomen om hun rijksregistergegevens te laten aanpassen. De voorgaande omzendbrief van 2 september 2015 bepaalde dat in geval van een adreswijziging, het instellen van deze démarche bewezen kan worden door een bijlage Model 2, afgeleverd door de gemeente in afwachting van de effectieve wijziging van de gegevens in het rijksregister. In geval van eerste inschrijving, wat het geval is voor vreemdelingen die nog niet eerder in het rijksregister werden ingeschreven, was niet duidelijk welke documenten als bewijsmiddel aanvaard werden. Vreemdelingen die het bewijs wilden leveren van een démarche tot inschrijving van hun hoofdverblijfplaats in het rijksregister, ondervonden hierdoor moeilijkheden.

Omzendbrief van 19 januari 2016: uitbreiding bewijsmiddelen

De nieuwe omzendbrief breidt nu de documenten uit die als bewijs gelden van het instellen van een démarche tot wijziging van de rijksregistergegevens, samen met de huwelijksakte. Het gaat om de volgende documenten:

  • bijlage 19 voor EU-onderdanen waaruit blijkt dat zij echtgenoot of partner zijn
  • attest van immatriculatie, afgeleverd na positieve woonstcontrole in geval van de bijlage 19ter bij gezinshereniging met een EU-burger of Belg als echtgenoot of partner, maar ook in andere gevallen
  • bijlage 19ter bij gezinshereniging met een EU-burger of Belg waarop aangevinkt is dat het om een echtgenoot of partner gaat
  • bijlage 15: deze bijlage moet beschouwd worden als een aanvraag om ingeschreven te worden in het rijksregister
  • bijlage 15bis bij gezinshereniging: deze bijlage moet beschouwd worden als een aanvraag om ingeschreven te worden in het rijksregister.

Niet-limitatieve lijst

Belangrijk is dat de bovenstaande lijst van documenten niet limitatief is. Volgens de omzendbrief kunnen verzekeringsinstellingen die geconfronteerd worden met andere bewijsmogelijkheden dan diegene die expliciet werden aangehaald, de documenten voorleggen aan de Directie toegankelijkheidsgegevens van de dienst administratieve controle.

Gehuwde verzekerden in het buitenland

Daarnaast vermeldt het RIZIV dat voor gehuwde verzekerden in het buitenland een analoog bewijs gevormd wordt door een attest ad hoc, dat op aanvraag door de FOD Buitenlandse Zaken of door de consulaten kan uitgereikt worden. Volgens de omzendbrief duidt het attest aan dat de samenwoonst op hetzelfde adres in het buitenland blijkt uit de consulaire Registers en dat betrokkenen dus reeds de démarche hebben gedaan om de huwelijkse samenwoning te registreren. Het attest vanwege het Consulaat kan ook worden uitgereikt indien één van de partners niet-Belg is. Het gaat in dat geval om een attest van samenstelling van het gezin, waarbij het Consulaat zich zal steunen op bewijzen vanwege lokale overheden.

Conclusie

Het RIZIV verduidelijkt met de recente omzendbrief welke documenten de verzekeringsinstellingen kunnen beschouwen als een bewijs van het instellen van een démarche tot aanpassing van de gegevens in het rijksregister, in het geval van echtgenoten ten laste die hun huwelijksakte voorleggen als bewijs van samenwoonst.

Belangrijk is dat de in de omzendbrief opgenomen lijst niet limitatief is en dat verzekeringsinstellingen steeds andere bewijsmiddelen die hen worden aangereikt kunnen voorleggen aan de Directie toegankelijkheidsgegevens.

Ook van belang voor gezinshereniging

Dit is ook van belang voor bepaalde aanvragen van een visum gezinshereniging. De Dienst Vreemdelingenzaken wijzigde het modelattest dat ziekenfondsen moeten invullen voor sommige visumaanvragen voor gezinshereniging.

Lees meer over het nieuw modelattest ziekenfonds voor visum gezinshereniging