RvV schorst asieloverdracht naar Griekenland wegens kwetsbaar profiel van alleenstaande vrouw

In arrest nr. 210.384 van 1 oktober 2018 schorst de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) een beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Deze beslissing hield de asieloverdracht van een alleenstaande vrouw met kwetsbaar profiel naar Griekenland in.

Feiten

Een Kameroenese vrouw is haar thuisland ontvlucht wegens misbruik door familieleden. Ze vraagt asiel aan in België maar een EURODAC-hit wijst uit dat ze via Griekenland binnengekomen is en daar al enkele weken eerder asiel aangevraagd heeft. Ze verklaart dat de opvangsituatie in Griekenland beneden alle peil is en dat ze daar twee keer verkracht werd. Ze moest enorm lang wachten om in Griekenland een dokter te kunnen raadplegen. Op grond van de Dublin III-Verordening richt België een overnameverzoek aan Griekenland en Griekenland aanvaardt.

Daarna dient verzoekster, die werd vastgehouden in het gesloten centrum van Brugge, een beroep bij de RvV in, bij uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN).

Verzoekster stelt dat ze niet mag overgedragen worden aan Griekenland omdat:

  • haar terugsturen een schending zou zijn van artikel 3 EVRM en artikelen 1 tot 4 EU-Handvest op grond van systeemfouten in de Griekse asielprocedure.
  • DVZ de aanbevelingen van de Europese Commissie inzake hervatting van Dublinoverdrachten naar Griekenland (8 december 2016) aanhaalt om haar Dublintransfer te verantwoorden, maar dat deze richtlijnen geen transfer van kwetsbare profielen toelaten.
  • ze specifieke medische zorgen nodig heeft en psychologische hulp maar dat nergens in het overdrachtbesluit garanties staan dat deze noden opgevangen zullen worden in Griekenland.

DVZ daarentegen is van mening dat een overdracht geoorloofd is omdat:

  • een asielzoeker geen keuzerecht heeft omtrent welke lidstaat verantwoordelijk is voor de asielaanvraag.
  • de beweringen dat verzoekster slachtoffer is van seksueel geweld steunen op vage verklaringen zonder bewijswaarde. Het loutere feit dat ze verkracht zou zijn, bewijst geen kwetsbaarheid.
  • er geen serieus en concreet bewezen risico is op schending van artikel 3 EVRM bij terugkomst in Griekenland.

Beslissing RvV

De RvV verwijst naar de aanbevelingen van de Commissie over de herneming van Dublintransfers naar Griekenland waarin duidelijk staat (punt 9) dat mensen met kwetsbare profielen en niet-begeleide minderjarigen niet overgedragen mogen worden aan Griekenland. De cruciale vraag is dus of de verzoekster een kwetsbare persoon is of niet.

Aangezien de verklaringen in het dossier niet genoeg uitgewerkt zijn, kan de Raad niet met zekerheid uitsluiten dat verzoekster geen gedetailleerde verklaringen heeft afgelegd die haar kwetsbaarheid zouden kunnen aantonen. Dit is des te meer zo aangezien er maar korte interviews met haar zijn uitgevoerd terwijl vertrouwen in de interviewer noodzakelijk is om feiten zoals seksueel misbruik en geweld te kunnen bespreken. Hierdoor beslist de Raad dat de kwetsbaarheid van verzoekster op het eerste gezicht vaststaat. Ook toont verzoekster genoeg aan dat er in Griekenland een gebrek is aan maatregelen voor slachtoffers van gender- en seksueel geweld. Hierdoor zijn de zorgbehoeften van verzoekster onverenigbaar met een transfer naar Griekenland.

De Raad schorst de uitvoering van het bevel om het grondgebied te verlaten en stelt als voorlopige maatregel dat verzoekster moet vrijgelaten worden uit het gesloten centrum en zich op dezelfde dag nog moet kunnen aanmelden bij dienst Dispatching van Fedasil.

Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen