RvV schorst en vernietigt Dublin-asieloverdrachten naar Italië

In arrest nr. 153.160 van 23 september 2015 vernietigt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) de overdracht van een asielzoeker naar Italië in het kader van Verordening nr. 604/2013, de Dublin III-Verordening. De RvV bevestigt in dit arrest zijn eerdere rechtspraak.

De RvV benadrukt dat in het licht van de delicate en evoluerende situatie in Italië, beslissingen in het kader van de Dublin III-Verordening met de grootste voorzichtigheid moeten worden genomen. Dat veronderstelt een compleet en rigoureus onderzoek op basis van actuele informatie.

Feiten

Het arrest gaat over een alleenstaande vrouw uit Congo (DRC), die op 5 december 2014 een asielaanvraag indiende in België. Op 20 januari 2015 richtte België een overnameverzoek aan Italië. De vrouw had volgens de informatie van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) namelijk eerder een geldig visum voor de Schengenzone verkregen van de Italiaanse autoriteiten.

De Dublin-beslissing ten aanzien van de vrouw werd door DVZ genomen op 20 april 2015. Daarin verklaart België niet verantwoordelijk te zijn voor de behandeling van de asielaanvraag. De Belgische overheid ging daarbij uit van stilzwijgende aanvaarding van het overnameverzoek door Italië. Dit omdat Italië niet gereageerd had op het verzoek binnen de vastgestelde termijnen in de Dublin III-Verordening.

Op 24 april werd een verzoekschrift tot vernietiging van de Dublin-beslissing ingediend bij de RvV. Op 28 april werd de Dublin-beslissing al geschorst bij uiterst dringende noodzakelijkheid.

Analyse RvV

De RvV wijst erop dat het, ondanks de maatregelen die genomen zijn door de Italiaanse autoriteiten, niet gegarandeerd is dat iedere asielzoeker onderdak krijgt of niet gedwongen zal zijn te leven in extreem moeilijke omstandigheden.

De RvV is ook van mening dat, in het licht van actuele informatie die door de verzoekende partij werd overgemaakt, de overheid op zijn minst het risico moet onderzoeken dat de Congolese vrouw in Italië zou kunnen lopen. Daarbij moet de overheid rekening houden met de meest actuele elementen die door de vrouw zijn aangehaald.

De eenvoudige vaststelling dat de Congolese vrouw niet specifiek de indruk wekte kwetsbaar te zijn, is niet voldoende om de overheid te ontslaan van de noodzaak om het risico dat betrokkene zou kunnen lopen te onderzoeken.

Nieuwe schorsing van Dublin-asieloverdracht naar Italië

In arrest nr. 156.249 van 9 november 2015 schorst de RvV de overdracht van een Somalische asielzoeker zonder specifieke kwetsbaarheden naar Italië. In dit arrest wordt opnieuw ingegaan op het belang van actuele informatie bij het onderzoek naar een mogelijke schending van artikel 3 van het EVRM.

DVZ had verschillende bronnen onderzocht om te komen tot de beslissing van overdracht naar Italië. Maar de RvV wijst erop dat er geen rekening werd gehouden met meer recente informatie die door de raadsman van de asielzoeker werd aangeleverd. Daarin wees de raadsman op de impact van de massale toestroom van vluchtelingen naar Italië in 2015. Er werd ook verwezen naar de gewijzigde Europese context en naar het feit dat de Duitse rechtspraak oordeelt dat er geen garanties zijn dat er in Italië opvang conform de menselijke waardigheid wordt geboden.

De RvV besluit dat er, in het licht van het rigoureuze onderzoek dat gevoerd moest worden, een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel heeft plaatsgevonden.

Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen