Verzadiging opvangnetwerk asiel: verplichte en vrijwillige opheffing code 207 op basis van werk, en inwonen als apart gezin mogelijk

Om ruimte te creëren in het opvangnetwerk moedigt Fedasil tussen 14 november 2022 en 1 april 2023 'voldoende zelfstandige' verzoekers van internationale bescherming (VIB) aan of verplicht hen om buiten de opvangstructuren te verblijven tijdens hun asielprocedure. Dit doet Fedasil door een verplichte of vrijwillige opheffing van de code 207, op basis van werk.

Als de betrokken VIB zijn werk verliest en over onvoldoende middelen beschikt om menswaardig te leven, dan kan hij financiële hulp vragen aan het OCMW van de plaats waar hij ingeschreven staat in het wachtregister.

Vanaf 8 december 2022 kunnen gemeenten tijdelijk verzoekers van internationale bescherming (tot 1 april 2023) en ook erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden (sinds minder dan 6 maanden) die bij familieleden of vrienden verblijven, inschrijven met vermelding in IT141 van een nieuwe code (LOG) 07, zodat uit het rijksregister blijkt dat het om twee verschillende gezinnen op hetzelfde adres gaat. Deze manier van inschrijven is al langer mogelijk voor Oekraïense ontheemden met een statuut van "tijdelijke bescherming" via IT141 code (LOG) 06, en wordt nu tijdelijk uitgebreid voor deze nieuwe doelgroepen via IT141 code (LOG) 7. Deze vorm van samenwoonst vermijdt een negatieve impact op de belastingen en op de hoogte van financiële steun waarop zij eventueel recht hebben, zoals bijvoorbeeld (equivalent) leefloon, werkloosheidsuitkering of invaliditeitsuitkering. Dit geldt zowel voor de personen die deze vorm van inwonen aanbieden, als voor de VIB of vluchtelingen of subsidiair beschermden zelf. Hoe verloopt dat praktisch?

  • Volgens een instructie van het Rijksregister kan de nieuwe code LOG (07) in IT141 vanaf 8 december 2022 ingevuld worden voor personen die ofwel ingeschreven zijn in het wachtregister als asielzoeker en die nog geen uitwijzingsbevel hebben gekregen, ofwel ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister en minder dan zes maanden geleden een erkenning kregen als vluchteling of subisidiair beschermde, EN die zich aanbieden samen met iemand van het gastgezin, als ze samen verklaren als aparte gezinscellen op hetzelfdfe adres te wonen. De wijkagent kan dit controleren. Deze code vervalt automatisch 6 maanden na inschrijving op het adres.
  • De POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) bevestigt in nieuwsbrief E-cho dat er geen impact is op (equivalent) leefloon van VIB die op deze manier bij familie of vrienden inwonen, gedurende de eerste drie maanden van toekenning van de financiële steun. Volgens de instructie van Fedasil worden de OCMW's op de hoogte gebracht via een instructie van de POD MI. Die is ons nog niet bekend. We veronderstellen dat na drie maanden moet gecheckt worden of de situatie nog ongewijzigd is (wat in principe zes maanden kan).
  • Ook andere diensten zoals belastingen en sociale zekerheid zullen de betrokkenen in principe als apart gezin moeten beschouwen als zij met die code ingeschreven zijn.