Voorlopige repatriëringsstop naar ‘ebola-landen’ Guinée, Liberia en Sierra Leone

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) voert voorlopig geen gedwongen repatriëringen uit naar Guinée, Liberia en Sierra Leone: landen waar ebola momenteel vele slachtoffers maakt. De Raadkamer van Antwerpen stelde daarom onlangs een Guinéer in vrijheid. IOM biedt wel nog vrijwillige terugkeer aan. Maar in individuele gevallen zou DVZ wel 'uitstel van vertrek' geven, in de vorm van een verlenging van het uitwijzingsbevel.

Geen vaststaande praktijk

De huidige praktijk van DVZ werd besproken op de contactvergadering van 09-09-2014 van het Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen. DVZ voert momenteel geen gedwongen repatriëringen uit naar Guinée, Liberia en Sierra Leone omwille van het ebola-gevaar in die landen. Dat is geen vaststaand beleid: DVZ gaat wekelijks na of de repatriëringen kunnen doorgaan.

Het uitwijzingsbeleid zelf is niet veranderd, alleen het repatriëringsbeleid: onderdanen van die landen krijgen nog steeds een bevel om het grondgebied te verlaten en worden geacht om zelfstandig het land te verlaten.

Vrijwillige terugkeer

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) heeft zijn beleid niet gewijzigd: de begeleiding van personen die vrijwillig terugkeren naar die landen gaat gewoon door. Dat blijkt uit een mededeling van IOM van 29-08-2014.

Raadkamer stelt Guinéer in vrijheid

Een onderdaan van Guinée werd vastgehouden in het gesloten centrum van Brugge om gerepatrieerd te worden.

De Raadkamer van Antwerpen stelde hem in vrijheid in een beschikking van 27-08-2014. Hij zou immers niet op korte termijn naar Guinée gerepatrieerd kunnen worden omdat DVZ momenteel geen gedwongen repatriëringen naar Guinée uitvoert.

Volgens de Raadkamer was de vasthouding dus niet meer in overeenstemming met de Verblijfswet. Artikel 7, 3de lid van de Verblijfswet stelt dat iemand slechts mag vastgehouden worden 'voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de maatregel’.

Uitstel van vertrek?

  • Wie een uitwijzingsbevel krijgt en niet vrijwillig kan terugkeren, kan een gemotiveerd verzoek tot verlenging van het uitwijzingsbevel aan DVZ richten. Dat staat in artikel 74/14 van de Verblijfswet.
  • Daarnaast zegt artikel 74/17 van de Verblijfswet dat DVZ een repatriëring kan uitstellen op grond van de specifieke omstandigheden van elk geval. DVZ verlengt dan ook het uitwijzingsbevel.

In individuele gevallen zou DVZ soms een 'uitstel van vertrek' geven, in de vorm van een verlenging van het uitwijzingsbevel. Dat is geen algemeen beleid voor ebola-landen, omdat IOM nog vrijwillige terugkeer aanbiedt. Maar op individuele aanvraag zou DVZ soms wel uitstel van vertrek toestaan: bijvoorbeeld wanneer de vrijwillige terugkeer niet onmiddellijk kan doorgaan, of wanneer de betrokkene omstandigheden inroept waarom hij niet kan terugkeren.

Vreemdelingen wiens uitwijzingsbevel verlengd wordt, kunnen OCMW-steun omwille van onmogelijkheid tot terugkeervragen.