Raadkamer Dendermonde - 55.97.20630/12/7 - 10-07-2012

Samenvatting

Betrokkene maakt aannemelijk dat zij minstens sinds 2009 een feitelijk gezin vormt met genoemde. De bestreden beslissing voldoet niet aan de wettelijke motiveringsplicht. Zij maakt geen melding van de gezins- en familiale toestand van de verzoekster. Er is geen motivering te vinden dat de beslissing met deze toestand rekening houdt. De beslissing wordt niet afdoende gemotiveerd. Een afdoende motivering schraagt in redelijkheid de genomen beslissing, steunt op werkelijke feiten en is proportioneel ten aanzien van het nagestreefde doel. De bestreden beslissing houdt geen rekening met de ingeroepen medische toestand van de verzoekster. Uit het dossier blijkt dat de ziekte een etiologische opvolging vereist. Gezien de algemeen bekende huidige situatie in Congo en gezien de zeer precaire sanitaire en geneeskundige voorzieningen aldaar, kan deze opvolging er onmogelijk verzekerd worden. Het feitelijk gezinsleven tussen hemzelf en verzoekster wordt door de genomen beslissing onmogelijk gemaakt. Dit is een miskenning van artikel 8 EVRM. Dat betrokkene een procedure gezinshereniging vanuit het buitenland zou kunnen opstarten is irrealistisch en maakt de schending van artikel 8 EVRM niet ongedaan.