Arbeidsrechtbank Antwerpen - 11/4501/A - 31-05-2012

Samenvatting

De bestreden beslissing vermeldt: ‘U verhuisde als Franstalige naar Antwerpen en verbrak een vergevorderd professioneel integratietraject’. Deze beslissing om leefloon te weigeren beantwoordt niet aan de motiveringsplicht. De motivering is feitelijk duidelijk maar juridisch onvoldoende. Het gegeven dat de verzoekster Franstalig is en derhalve beter een tewerkstelling zocht in het Franstalig landsgedeelte of in Brussel doet geen afbreuk aan haar recht op vrije huisvesting. Het getuigt hooguit van een onrealistische kijk op haar tewerkstellingsmogelijkheden. De verzoekster leverde te Luik alleszins inspanningen in het kader van haar GPMI’s gezien deze steeds werden verlengd. Haar plotse verhuis naar Antwerpen kan evenzeer ingegeven zijn door het advies van het OCMW van Luik en een oprechte wens om werk te vinden, als door een ontvluchting van een mogelijke nakende tewerkstelling. Uit het doorlopen traject, en het ontbreken van andere stukken waaruit sollicitaties kunnen blijken, blijkt dat de verzoekster wel werkbereid is. Zij is echter van het kastje naar de muur gestuurd. Gezien de jonge leeftijd, het feit dat zij op straat is beland, zij zich moet behelpen met voedselbonnen om een menswaardig bestaan te leiden, is in dit concreet dossier voldaan aan de voorwaarden om leefloongerechtigd te zijn.