Arbeidsrechtbank Bergen - 12/1655/A - 25-09-2013

Samenvatting

De eiser kreeg een verblijfstitel als familielid van een Belg (zijn zoon). De rechtbank stelt vast dat de uitzondering op het recht maatschappelijke dienstverlening niet toepasselijk is op de situatie van de eiser. 
Artikel 57quinquies zet artikel 24, tweede lid Richtlijn 2004/38/EG om in Belgisch recht. Dit laatste artikel laat een lidstaat toe om geen sociale uitkering (waaronder maatschappelijke dienstverlening) toe te kennen tijdens de eerste drie maanden van verblijf aan burgers van een andere lidstaat of hun familieleden (uitgezonderd de economische actieve unieburgers of hun familieleden). 
De uitsluiting van familieleden van een Belg gaat in tegen artikel 57quinquies. Dit is exclusief van toepassing op burgers van een lidstaat van de unie en op hun familieleden die zich naar een andere lidstaat begeven en die niet economisch actief zijn. Artikel 57quinquies kan dus niet van toepassing zijn op een Belgisch onderdaan of zijn familieleden (Wat ook de nationaliteit van deze laatsten ook weze).