Arbeidsrechtbank Brussel - 13/27/K - 21-08-2013

Samenvatting

Daar verzoekers het opvangcentrum het Klein Kasteeltje uiterlijk donderdag 22 augustus 2013 moeten verlaten en dat die beslissing pas op 20 augustus 2013 door FEDASIL werd medegedeeld, hebben verzoekers inderdaad geen tijd om tijdig over te gaan tot dagvaarding in kort geding. Reeds op 12 oktober 2012 hebben verzoekers een aanvraag tot verblijf conform artikel 9ter Vreemdelingenwet ingediend bij de DVZ, aangezien eerste verzoeker zwaar ziek is; verzoekers zullen worden overgeplaatst naar het open terugkeercentrum te Holsbeek indien de beslissing van FEDASIL niet wordt geschorst.
Artikel 6 paragraaf 5 van de richtlijn 2008/115/EG stelt dat: "Indien ten aanzien van de legaal op het grondgebied van een lidstaat verblijvende onderdaan van een derde land een procedure loopt voor de verlening van de geldigheidsduur van zijn verblijfsvergunning of andere vorm van toestemming, onverminderd lid 6, ziet de lidstaat af een terugkeerbesluit uit te vaardigen zolang de procedure loopt." Door de beslissing van FEDASIL dd. 20 augustus 2013 uitvoerbaar te verklaren tegen 22 augustus 2013 worden de rechten van de verzoekende partijen geschaad, alsook artikel 6 paragraaf 5 van de hogervermelde richtlijn.