Arbeidsrechtbank Dendermonde - 07/54282 en 07/54283 - 1-07-2009

Samenvatting

Rekening houdende met de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof van 12 december 2007 waarin bepaald wordt dat het redelijkerwijze niet verantwoord is om de vreemdeling, ingeschreven in het bevolkingsregister en aldus voor een betekenisvolle duur in België gevestigd, uit te sluiten van de tegemoetkomingen voor gehandicapten in toepassing van de wet van 27 februari 1987, stelt zich de vraag of er dwingende redenen zijn om een onderscheid te maken met vreemdelingen die in het vreemdelingenregister zijn ingeschreven met een onbeperkt verblijf. Daar de aard en de duur van beide verblijfsrechten niet fundamenteel van elkaar verschillen en beide groepen een zelfde perspectief krijgen om hun sociaal leven hier verder uit te bouwen, zijn deze dwingende redenen niet voor handen. De aanvankelijke beslissing waarbij de integratietegemoetkoming werd toegekend, moet bevestigd worden en er mag niet overgegaan worden tot terugvordering van de reeds uitgekeerde tegemoetkoming.