Arbeidsrechtbank Mechelen - 89638 - 5-09-2007

Samenvatting

Met betrekking tot het criterium van de onmogelijkheid om, als gevolg van de medische aandoening, te reizen, stelt deze rechtbank vast dat de Arbeidsrechtbank te Antwerpen in een vonnis van 10 juni 2002 oordeelde dat psychiatrische problemen een beletsel kunnen vormen voor de betroffen vreemdeling in illegaal verblijf om zelfstandig terug te keren naar het land van herkomst. De onmogelijkheid om in het land van herkomst de vereiste medische verzorging te bekomen, acht de rechtbank in casu bewezen, enerzijds, op basis van de medische verslagen in het dossier, en, anderzijds, en vooral, uit het feit dat de dienst Vreemdelingenzaken de aanvraag van eiseres op basis van artikel 9, derde lid van de Vreemdelingenwet omwille van haar medische toestand heeft ingewilligd. De dienst Vreemdelingenzaken gaat slechts over tot een dergelijke inwilliging wanneer vaststaat dat de betrokken vreemdeling in zijn land van herkomst geen adequate en toegankelijke verzorging kan bekomen. De rechtbank wenst. ten slotte, te beklemtonen dat bij de beoordeling van de medische overmacht in hoofde van eiseres rekening dient te worden gehouden met het feit dat eiseres tijdens deze periode het voorwerp uitmaakt van een gedwongen opname.