Hof van beroep Gent - 2008/AR/831 - 5-02-2009

Samenvatting

De betrokkene is ernstig tekort gekomen aan zijn verplichtingen als Belgisch burger. Hij bekwam de Belgische nationaliteit op frauduleuze wijze door voorlegging van bedrieglijke documenten. Uit vaststellingen blijkt dat de betrokkene bij zijn aankomst in België zijn werkelijke identiteit heeft verzwegen en een verklaring als vluchteling onder een valse naam heeft afgelegd omdat hij verwachtte gemakkelijker het land binnen te komen. Hij heeft de Belgische autoriteiten bewust misleid en gefraudeerd met het oog op het bekomen van een verblijfstitel. Bovendien heeft hij in deze houding volhard, toen hij, in het kader van de naturalisatieprocedure, op 22 april 2004 door de politie werd ondervraagd, waarbij zeer precies naar zijn juiste identiteit werd gevraagd.