Hof van beroep Luik - 2007/RQ/76 - 19-02-2007

Samenvatting

Het Hof van Beroep van Luik oordeelt dat de eerste rechter de vraag tot erkenning van een buitenlandse rechterlijke akte onterecht onontvankelijk heeft verklaard nu is aangetoond dat verzoekster wel degelijk belang heeft bij de erkenning ervan. Verzoekster heeft immers het recht om via een Belgische rechterlijke beslissing het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Lubumbashi die de afstamming met betrekking tot haar vader vaststelt, te laten erkennen. Bovendien oordeelt het Hof dat er geen redenen bestaan tot weigering van het Congolese vonnis. Het stelt dan ook dat dit vonnis in zijn totaliteit dient erkend te worden en dat het volledige uitwerking dient te krijgen in België.