Raad van State - 165.108 - 24-11-2006

Samenvatting

De motieven van de bestreden beslissing betreffende het ontbreken van "nieuwe gegevens"worden niet tegengesproken door de stukken uit het administratief dossier. Bijgevolg is de Raad van State niet bevoegd om kennis te nemen van de vordering tot schorsing. De verzoekende partij beweert weliswaar in haar middelen dat zij wel degelijk nieuwe feitelijke gegevens heeft aangebracht, met name elementen die de toekenning van de subsidiaire bescherming toelaten. Haar verklaring maakt evenwel geen nieuw gegeven uit omdat betreffend element betrekking heeft op feiten en situaties die zich reeds voordeden ten tijde van haar eerste asielaanvraag.