Raad van State - 165.110 - 24-11-2006

Samenvatting

Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij in haar asielaanvraag uitdrukkelijk de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus heeft gevraagd. De verwerende partij moest in de bestreden beslissing prima facie op zijn minst nagaan, indien de aanvraag naar haar oordeel niet was gesteund op nieuwe elementen in de zin van artikel 51/8 Vreemdelingenwet om als vluchteling te kunnen worden erkend, of die aanvraag al dan niet was gebaseerd op elementen die aanleiding konden geven tot de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Iedere motivering over dit laatste punt ontbreekt.