Raad van State - 165.469 - 1-12-2006

Samenvatting

Verzoeker heeft elementen ingeroepen die aanleiding kunnen geven tot de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Zoals uit de Memorie van Toelichting blijkt, kunnen deze elementen op het eerste gezicht worden beschouwd als zijnde nieuwe elementen in de zin van artikel 51/8 Vreemdelingenwet.