Raad van State - 165.469 - 1-12-2006

Samenvatting

Verzoeker heeft in deze brief de omzetting naar Belgisch recht van de richtlijn 2004/83/EG van 29 april 2004 ingeroepen als nieuw element. Daarnaast heeft verzoeker in deze brief elementen aangehaald omtrent de toestand in XXX. Zo wijst hij op het bestaan van een gewapend conflict en op de ernstige bedreigingen als gevolg van willekeurig geweld. Verzoeker heeft met andere woorden elementen ingeroepen die aanleiding kunnen geven tot de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Zoals uit de Memorie van Toelichting in verband met paragraaf 2 van voornoemd artikel 77 blijkt, kunnen deze elementen op het eerste zicht worden beschouwd als zijnde nieuwe elementen in de zin van artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet.