Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 10.543 - 25-04-2008

Samenvatting

Het verzoekschrift bewijst niet dat de bestreden beslissing de verzoeker op ieder moment kan verplichten om het grondgebied te verlaten, zonder te wachten op het einde van de asielprocedure. Mocht dit anders zijn zou de verwerende partij het non-refoulement beginsel schenden, zoals bepaald in artikel 33 § 1 Conventie van Genève. Bijgevolg bestaat er geen imminent gevaar voor tenuitvoerlegging van de verwijderingsmaatregel, aangezien de wettelijke bepalingen dit verbieden zolang er geen einde wordt gemaakt aan de asielprocedure door een uitvoerbare beslissing en dit ook wanneer de bijlage 13 quinquies jammergenoeg geen melding maakt van dit verbod.