Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 25.430 - 31-03-2009

Samenvatting

Het overmaken van nuttige inlichtingen is een verplichting die berust bij de vreemdeling die een aanvraag om verblijfsmachtiging om medische redenen indient. De inlichting bij uitstek in deze is de aanduiding of minstens omschrijving van de ziekte of pathologie waaraan men lijdt. Slechts indien alle nuttige inlichtingen aangaande de ziekte zijn overgemaakt, kan de ambtenaar-geneesheer ingeschakeld worden, die een advies verstrekt op basis waarvan de gemachtigde van de minister een oordeel kan vellen over de gegrondheid van de aanvraag om verblijfsmachtiging. Verzoeksters aanvraag werd terecht onontvankelijk verklaard