Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 28.672 - 15-06-2009

Samenvatting

Verzoeker voert de schending aan van de formele motiveringsplicht omdat hij zijn asielaanvraag ingediend op 11 augustus 2008 heeft aangevuld met een fax waarin hij de band met zijn broer die erkend vluchteling is in België meedeelde terwijl de bestreden beslissing enkel verwijst naar het eerste verhoor met verzoeker. De bestreden beslissing stelt aldus: “betrokkene verklaart tijdens zijn interview dat hij geen familie heeft in België of elders in Europa.” Verzoeker betwist dit gegeven niet, maar voert aan dat zijn raadsvrouw, “zo snel mogelijk”, zijn band met zijn broer heeft meegedeeld aan de verwerende partij, met name op 23 augustus 2008 en aldus geruime tijd voor de bestreden beslissing die dateert van 4 maart 2009. Verwerende partij had de mogelijkheid om de band van afstamming tussen verzoeker en zijn broer na te gaan. De Raad wijst erop dat uit de motivering van de bestreden beslissing geenszins kan worden afgeleid dat de verwerende partij daadwerkelijk kennis heeft genomen van de aanvullende stukken. De bestreden beslissing schendt de formele motiveringsplicht