Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 29.374 - 30-06-2009

Samenvatting

In casu werd de bestreden beslissing niet ondertekend door de burgemeester, doch wel door de heer J.P.P. Aldus dient te worden nagegaan of de heer J.P.P. gemachtigd was om zulks te doen, m.a.w. of er een delegatie van bevoegdheid mogelijk was. De verwerende partij kan niet gevolgd worden in haar bewering dat de bevoegdheid impliciet kan worden afgeleid uit art. 1§1 van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 daar ingevolgde dit artikel de burgemeester en de beambten van de gemeenten rechtstreeks gezag uitoefenen op het bureau dat inzake vreemdelingenpolitie bevoegd is, als gemachtigden van de minister worden beschouwd. De betrokken gemeenteambtenaar was op het ogenblijk van ondertekening van de bestreden beslissing niet bevoegd om zulks te doen