Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 06/1723/C - 22-02-2007

Samenvatting

Het is vaste rechtspraak dat verzoeker geniet van een administratief gedoogbeleid, volgens dewelke hij niet het voorwerp kan uitmaken van een verwijderingsmaatregel gedurende het onderzoek naar zijn aanvraag op basis van artikel 9, lid 3 Vreemdelingenwet. Door het nemen van de bestreden beslissing zonder voorafgaandelijk te beslissen over de aanvraag, heeft de overheid dit beginsel geschonden. De bestreden beslissing lijkt daarom prima facie onwettig.