Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 08/73/B - 11-03-2009

Samenvatting

Het blijkt duidelijk uit de Memorie van Toelichting dat voor de berekening van de verblijfsduur, voorgeschreven door verschillende bepalingen van de nationaliteitswetgeving, het verblijf gedekt door een attest van immatriculatie of een bijlage 35, in aanmerking moet genomen worden. Bijgevolg dient geconcludeerd te worden dat, niettegenstaande het gebruik van dezelfde term in verschillende bepalingen van dezelfde wet, het begrip “wettig” verblijf verschillende betekenissen heeft en dat de definitie van “wettig verblijf”, ingevoegd in het artikel 7bis § 2 van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit, enkel betrekking heeft op de eerste paragraaf van diezelfde bepaling en dus enkel het verblijf op het moment van het indienen van de aanvraag betreft.