Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 13/7109/B - 2-12-2014

Samenvatting

Verzoekers vragen de verbetering van de geboorteaktes van hun kinderen, die werden opgesteld op basis van de valse identiteit die zij gebruikten in het kader van hun asielaanvraag. Uit de door verzoekers neergelegde uittreksels uit het Rijksregister blijkt dat hun namen werden aangepast op basis van officiële stukken van het land van herkomst van verzoekers, zijnde Turkije. De Belgische identiteitskaarten van verzoekers bevatten de verbeterde identiteitsgegevens. Met toepassng van artikel 4, alinea 3 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen gelden deze gegevens tot bewijs van het tegendeel.
 
De vordering van verzoekers is dan ook gegrond. De rectificatieprocedure van artikel 1383 van het Gerechtelijk Wetboek heeft immers de grootst mogelijke nauwkeurigheid van de essentiële gegevens tot objectief, ongeacht de oorzaak van de fout, zelfs indien deze frauduleus is. De correctie van de gegevens is niet beperkt tot het geval waarin een fout onvrijwillig werd gemaakt.
 
Dit is in het bijzonder het geval wanneer kinderen het slachtoffer zijn van frauduleuze activiteiten van hun ouders, omdat de belangen van de kinderen de door hun ouders gepleegde fraude prevaleert. Bovendien is het in het belang van de kinderen dat hun geboorteakte in overeenstemming is met de gegevens van hun ouders en hun ware identiteit bevat.