Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 14-07-2006

Samenvatting

Zoals de Raad van State reeds benadrukte doelt artikel 44 Vw met de woorden "elke weigering van afgifte van een verblijfsvergunning aan een EG-vreemdeling"op elke beslissing die tot gevolg heeft dat een vestigingsaanvraag wordt geweigerd. Het is daarbij van weinig belang of de weigering gebaseerd is op motieven ten gronde dan wel om redenen van ontvankelijkheid, of, zoals in deze zaak, wanneer het gaat om een zogenaamde beslissing tot "niet inoverwegingname".