Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 2010/7147/A - 13-09-2011

Samenvatting

Artikel 27 WIPR bepaalt dat een buitenlandse akte in België erkend wordt zonder dat beroep moet worden gedaan op enige procedure indien haar rechtsgeldigheid wordt vastgesteld overeenkomstig het krachtens deze wet toepasselijk recht en meer bepaald met inachtneming van de artikelen 18 en 21 WIPR. Er is geen reden om te vermoeden dat in casu de Braziliaanse huwelijksakte niet geldig zou zijn in België. Bijgevolg kan, ondanks het feit dat eiseres in casu de buitenlandse huwelijksakte niet heeft laten registreren bij de Belgische gemeente, de echtscheiding in België worden uitgesproken. Aangezien verweerder zijn gewone verblijfplaats heeft in Brazilië en de laatste gemeenschappelijke gewone verblijfplaats van de partijen in Brazilië was, is het Braziliaans recht op deze echtscheiding van toepassing