Rechtbank van eerste aanleg Dendermonde - 09/388/B - 29-10-2009

Samenvatting

Ondanks het feit dat de Afghaanse wet de registratie van de akten van bevolking voorziet, kan gelet op de mededeling van de Afghaanse ambassade dat de Afghaanse overheid niet beschikt over een bevolkingsregister, worden aangenomen dat verzoeker in de onmogelijkheid verkeert zijn geboorteakte voor te leggen. Artikel 46 B.W. bepaalt dat het huwelijk, de geboorte en het overlijden bewezen worden zowel door registers en papieren, afkomstig van de overleden ouders, als door getuigen wanneer er geen registers hebben bestaan of de registers verloren zijn gegaan. Volgens de rechtbank moet deze regeling extensief te worden geïnterpreteerd en kan ze worden toegepast in alle gevallen waarbij het voor de betrokkene onmogelijk is wegens overmacht of wegens vernietiging van de hen betreffende akten zich een adequaat bewijs van deze akten en de erin geakteerde feiten te verschaffen. Gezien de voorgelegde documenten conform de nationale wet van verzoeker – die op grond van artikel 34 WIPR de staat van de persoon bepaalt – als afdoende bewijskrachtig dienen te worden beschouwd, spreekt de rechtbank een vonnis uit dat ter vervanging van de geboorteakte kan worden gebruikt.