Rechtbank van eerste aanleg Luik - 07/1010/A - 5-10-2007

Samenvatting

Het arrest MRAX is duidelijk. Het Europees recht laat niet toe dat een verblijfsrecht wordt geweigerd aan een familielid om de enige reden dat geen paspoort kan worden voorgelegd, wanneer de vreemdeling op een andere manier zijn identiteit kan bewijzen. De bestreden beslissing was op dit punt dus fout. Verder besliste deze rechtbank reeds eerder dat, wanneer de behandelingstermijn van een vestigingsaanvraag onredelijk lang duurt, de overheid zijn discretionaire bevoegdheid verliest, waardoor de rechterlijke macht bevoegd wordt om de afgifte van een verblijfstitel op te leggen. De verweerder stelt dat dit onmogelijk is omdat verzoekers niet voldoen aan de voorwaarden voor gezinshereniging aangezien zij niet ten laste zijn van hun zoon. Uit het dossier blijkt echter dat verzoekers geen recht meer hebben op gezinshereniging ten gevolge van de lange behandelingstermijn.