Rechtbank van eerste aanleg Luik - 12/720/C - 1-10-2012

Samenvatting

Er moet niet onderzocht worden of het bevel op het grondgebied te verlaten wettig is of niet. Er moet onderzocht worden of de uitvoering van het bevel niet raakt of dreigt te raken aan een recht erkend door het EHRM of aan het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel die die schending noodzakelijk met zich meebrengt. De eiser heeft een aanvraag ingediend op basis van artikel 9ter Vreemdelingenwet. Enerzijds voorziet dit artikel uitdrukkelijk de hypothese waarin het leven van de aanvrager in gevaar is en ook die waarin hij risico loopt op onmenselijke en vernederende behandeling. Dit zijn de hypotheses waarop ook artikel 2 en 3 EVRM betrekking op hebben. De verwerende partij moet dus een daadwerkelijk rechtsmiddel garanderen en elk gedrag vermijden dat aan dat recht raakt. De uitzetting van de eiser berooft hem van een normale uitoefening van zijn recht van verdediging en zal, bijna noodzakelijkerwijs, zijn aanvraag zonder voorwerp doen vallen. Het voordeel van artikel 9ter Vreemdelingenwet is inderdaad alleen maar toegankelijk voor vreemdelingen die al in België verblijven. Hem zijn verblijf in België ontzeggen zou betekenen dat een voorwaarde voor zijn aanvraag vervalt.