Rechtbank van eerste aanleg Luik - 14/89/B - 14-03-2014

Samenvatting

De verzoekster vraagt de homologatie van de akte van bekendheid die zij heeft gedaan ter vervanging van haar geboorteakte. Die geboorteakte heeft ze nodig om voor haar huwelijksdossier. De verzoekster is geboren in Afghanistan en dat land staat in het koninklijk besluit van 17 januari 2013 vermeld als land waar het, objectief en ambtshalve, onmogelijk is om zulk document te krijgen. Dit koninklijk besluit is genomen in het kader van de hervorming van het nationaliteitsrecht. Maar de vaststelling van onmogelijkheid in dat koninklijk besluit moet voor de burgers van de opgesomde landen ook gelden wanneer zij een geboorteakte nodig hebben voor een ander doel dan het verkrijgen van de Belgische nationaliteit. Deze onmogelijkheid wordt hier bovendien bevestigd met een attest van de Afghaanse ambassade van 8 november 2013. 
De verzoekster legt nog een document neer dat “geboorteakte” heet en dat vastgesteld is op dezelfde dag door dezelfde diplomatieke overheid. De stad Luik heeft die akte geweigerd en heeft de verzoeker naar de alternatieve procedure van de akte van bekendheid bij de vrederechter geloodst die moet gehomologeerd worden door de rechtbank van eerste aanleg. Dit is niettegenstaande het artikel 70 BW dat luidt: “In geval van geboorte in het buitenland evenwel dient de echtgenoot die in de onmogelijkheid verkeert zich de akte van geboorte te verschaffen, een gelijkwaardig document over te leggen, afgegeven door de diplomatieke of consulaire overheden van het land van geboorte. In geval van onmogelijkheid of zware moeilijkheden om zich voornoemd document te verschaften, kan hij de akte van geboorte vervangen door een akte van bekendheid afgegeven door de vrederechter van zijn woonplaats.” Het is maar bij onmogelijkheid of bij ernstige moeilijkheden om zulk document voor te leggen dat deze kantonnale procedure mogelijk is als laatste redmiddel. De rechtbank kent de redenen niet waarom het document van de ambassade geweigerd werd maar vermits de administratieve overheid de verzoeker naar de kantonnale procedure geloodst heeft, lijkt het opportuun de huwelijkssluiting niet verder uit te stellen en de laatste fase te concretiseren door de akte van bekendheid te onderzoeken aan de hand van een van de voorgelegde officiële documenten. De homologatie wordt toegestaan.