RvV kent de vluchtelingenstatus toe aan een alleenstaande, gescheiden moeder uit Irak

In arrest nr. 214.045 van 14 december 2018 kent de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) de vluchtelingenstatus toe aan een alleenstaande Iraakse vrouw en haar twee minderjarige kinderen die Irak verlaten had nadat zij een buitenechtelijke relatie startte. De RvV verwijst daarbij naar de richtlijnen van UNHCR over Irak en besluit dat vrouwen die sociale zeden of religieuze normen hebben overtreden ernstige risico’s lopen.

Feiten

De verzoekster is een Iraakse dame die tweemaal gehuwd is en tweemaal gescheiden. Uit elk huwelijk heeft ze één kind. Zij verliet Irak nadat zij een buitenhuwelijkse relatie begon met M. en samen vluchtten ze naar Turkije. Daar aangekomen bleek M. echter agressief uit de hoek te komen waarop de vrouw terug wou naar Irak. Hij nam echter haar paspoort af en dreigde compromitterende foto’s van haar naar haar familie te sturen als ze hem niet volgde. In België diende ze een eerste asielaanvraag in, onder meer op basis van een vrees voor vervolging omdat haar vader had samengewerkt met de Amerikanen.

In België verbrak de vrouw haar relatie met M. en startte ze een nieuwe relatie met een Iraakse man die ze in het opvangcentrum had leren kennen. Uit wraak verspreidde M. compromitterende foto’s en berichten over haar buitenhuwelijkse intieme relaties in haar naaste omgeving, waarna zij door haar moeder, broer en de gehele stam werd verstoten. Ze diende een tweede asielaanvraag in op basis van deze feiten en legde onder meer een aantal foto’s, uitgeprinte facebookgesprekken en een verstotingsakte neer. Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) oordeelde dat haar asielmotieven niet geloofwaardig waren en benadrukte dat de aangehaalde feiten al in haar eerste verzoek konden worden aangebracht. Bijgevolg werd de vluchtelingenstatus geweigerd. Ook de subsidiaire bescherming werd geweigerd. De twee minderjarige zonen van de verzoekster dienden eveneens afzonderlijke verzoeken tot internationale bescherming in. Zij brachten echter dezelfde motieven en asielrelaas aan als hun moeder waarop ook hen de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus werd geweigerd.

Beoordeling RvV

Hoewel er een aantal onduidelijkheden zijn over de relatie tussen verzoekster en M., is de RvV van oordeel dat de vrouw haar relatie met M. voldoende aannemelijk kon maken. De RvV vindt het bovendien aannemelijk dat zij hard geslagen en bedreigd werd door M. en dat hij uit wraak voor het beëindigen van de relatie compromitterende foto’s en berichten zou hebben verspreid over haar buitenhuwelijkse intieme relaties in haar naaste omgeving.

Uit de prints van de facebookgesprekken blijkt dat M. een foto heeft doorgestuurd naar N. waar de vrouw half ontbloot te zien is terwijl zij zich omkleedt. Hoewel ze geen andere compromitterende foto’s kan voorleggen die door M. zijn verstuurd naar haar familie of ex-echtgenoten, acht de RvV dit stuk consistent met verzoeksters verklaringen over de dreigementen van M. aan haar adres om bezwarende foto’s te sturen naar haar familie. De RvV stelt dat het gegeven dat de vrouw zich niet bewust was dat ze naakt poseerde, niet wegneemt dat deze foto publieke uiting geeft aan een intieme relatie tussen verzoekster en een man en dit buiten de context van een huwelijk. Gelet op de Iraakse context, volgt de RvV de vrouw in haar verklaringen dat zulke foto’s onaanvaardbaar zijn in Irak. De RvV kent aan de vrouw dan ook het voordeel van de twijfel toe.

De RvV gaat ervan uit dat de reputatie van verzoekster ernstig is aangetast. De RvV wijst op het feit dat verzoekster een vrouw is die twee keer is gescheiden en twee kinderen heeft van verschillende mannen. Haar reputatie werd ook aangetast doordat haar intieme relaties buiten de context van een huwelijk aan haar familie kenbaar werden gemaakt. De RvV verwijst daarbij eveneens naar de verslechterde situatie voor alleenstaande vrouwen in Irak onder invloed van een toenemende conservatieve reflex in de Iraakse samenleving, waardoor in casu de band met haar ouderlijk gezin als verbroken wordt beschouwd.

Uit het loutere feit dat haar familieleden stappen hebben ondernomen om de foto’s te doen verdwijnen van facebook, kan volgens de RvV niet worden afgeleid dat zij over een voldoende functionerend sociaal netwerk beschikt in Irak waarop zijn kan terugvallen voor opvang en bescherming. Het laten verwijderen van die foto’s dient immers ook het belang van de familie. Het is aannemelijk dat ze hiermee de eer van de familie wilden beschermen.

De RvV beschouwt de vrouw als een alleenstaande vrouw. De RvV verwijst naar de UNHCR richtlijnen over Irak en besluit dat vrouwen die sociale zeden of religieuze normen hebben overtreden ernstige risico’s lopen en dat alleenstaande vrouwen in het algemeen zeer kwetsbaar zijn. De RvV is van oordeel dat verzoekster behoort tot een sociale groep omwille van haar positie als alleenstaande vrouw, en dat omwille van haar gedrag een afwijkende geloofsovertuiging wordt toegeschreven of kan worden toegeschreven, waardoor zij bij terugkeer naar Irak risico loopt om slachtoffer te worden van geweld of eerwraak. De RvV stelt ook de dat Iraakse overheden niet bereid en in staat zijn bescherming te bieden.

De RvV kent vervolgens de vluchtelingenstatus toe voor de vrouw en haar kinderen, die zich grotendeels op dezelfde motieven baseren.

Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen