Update informatiedocument medische bewijsstukken van POD MI tot begin 2015

Sinds 1 januari 2015 is er een nieuw infodocument over de medische bewijsstukken die nodig zijn voor federale terugbetaling van OCMW-steun. Dit document gaat uit van de POD Maatschappelijke Integratie (POD MI).

Het infodocument van de POD MI verwerkt alle reglementeringen, omzendbrieven en FAQ's tot 1 januari 2015, en duidt de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie (van mei 2014) aan in het groen.

Dringende medische hulp

Een medisch attest dringende medische hulp kan niet langer gelden dan één jaar.

Bij ambulancekosten van mensen in onwettig verblijf waarvoor het OCMW een factuur ontvangt, moet er een attest dringende medische hulp zijn. De POD MI aanvaardt een kopie van het attest dringende medische hulp afgeleverd in het kader van een ziekenhuisfactuur (opname of ambulante verzorging) voor het ambulancevervoer dat aan een ziekenhuisverzorging voorafging.

Sociaal onderzoek

De POD MI benadrukt het residuair karakter van een OCMW-tussenkomst. Het OCMW moet alle mogelijke garantstellingen en verzekeringen onderzoeken, vooraleer het OCMW-steun toekent.

Personen kunnen op verschillende manier verzekerd zijn: publieke ziekteverzekering in België (ziekenfonds), publieke ziekteverzekering in het buitenland, privé-reisverzekering medische bijstand, privé ziekteverzekering, andere verzekeringen die medische kosten dekken (burgerlijke aansprakelijkheid, arbeidsongevallen, vrijwilligerswerk, schoolverzekering, …).

Soms duurt een onderzoek naar een buitenlandse ziekteverzekering lang. OCMW’s moeten zoveel mogelijk tussenkomstmogelijkheden bij deze verzekeringen uitputten. Ze moeten alle genomen stappen duidelijk aangeven in het sociaal verslag. Als er een verzekering blijkt te bestaan in het buitenland én er nog geen reactie kwam van deze verzekeringen en de kosten dreigen buiten de wettelijke termijn te gaan vallen (één jaar + einde van het kwartaal na datum van de verstrekking) kunnen de kosten toch al ingediend worden bij de POD MI. Het OCMW moet de buitenlandse verzekering blijven aansporen tot betalen. Opnieuw moet het OCMW alle ondernomen stappen duidelijk vermelden in het sociaal verslag. Als er terugbetalingen volgen door deze buitenlandse verzekering moet het OCMW deze bedragen overmaken aan de POD MI via het formulier F.

Unieburgers en hun familieleden

De tijdelijke uitsluiting van maatschappelijke dienstverlening op basis van artikel 57quinquies OCMW-wet houdt niet in dat deze personen ook uitgesloten zijn van het recht op dringende medische hulp. Unieburgers moeten dus niet voldoen aan de voorwaarde van onwettig verblijf om recht te hebben op dringende medische hulp (cfr. GwH 95/2014 en de Omzendbrief van 5 augustus 2014 betreffende de interpretatie van artikel 57quinquies Organieke wet en artikel 3, 3°, 2de streepje RMI-wet).

Een unieburger-werkzoekende heeft altijd recht op dringende medische hulp als de voorwaarden vervuld zijn.

Een unieburger-student of een economisch niet-actief unieburger heeft tijdens de eerste drie maanden vanaf de aflevering van de bijlage 19 of 19ter recht op dringende medische hulp als de voorwaarden vervuld zijn. Na die periode is er recht op maatschappelijke dienstverlening.

Unieburgers-werknemer of zelfstandige hebben altijd recht op maatschappelijke dienstverlening als de voorwaarden voldaan zijn.

De volgende categorieën van unieburgers/familieleden moeten een attest dringende medische hulp kunnen voorleggen wanneer zij tussenkomst vragen voor medische kosten:

  • Unieburgers-werkzoekenden met een bijlage 19 of 19ter, ongeacht hoe lang ze al in België zijn (dus ook de houders van een E-kaart die de hoedanigheid van werkzoekende hebben).
  • Unieburgers-studenten en economisch niet-actieve Unieburgers met een bijlage 19 of 19ter tijdens de eerste drie maanden vanaf aflevering bijlage 19 of 19ter.

Opmerking Kruispunt M-I: unieburgers-werkzoekenden met een E kaart hebben recht op leefloon (maatschappelijke integratie) en ze kunnen op basis van de E kaart ook aansluiten bij een ziekenfonds.

Garantstelling bij visumaanvraag kort verblijf

Als er in het kader van een visum kort verblijf een garantstelling gebeurde, moet het OCMW verplicht de garant contacteren. Voor personen met een lopende asielprocedure en personen die hier al langer dan twee jaar verblijven, moet die vraag nooit gesteld worden.