Vlaams gewest past praktijk arbeidsmarktonderzoek aan na arrest Raad van State

In een arrest van 22 september 2021 oordeelt de Raad van State (RvS) dat de verplichting in het Vlaams gewest om bij een aanvraag gecombineerde vergunning of arbeidskaart met arbeidsmarktonderzoek een vacature gedurende minstens zes weken open te stellen via de website van de VDAB, onwettig is. Het Vlaams gewest paste zijn praktijk intussen aan.

Arrest RvS

De RvS verwijst naar artikel 18, §1 van het Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) van 7 december 2018 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. Hieruit volgt dat, wanneer er geen bijzondere categorie (bijvoorbeeld hooggeschoolden, leidinggevenden, middengeschoolden,...) van toepassing is, enkel een gecombineerde vergunning of arbeidskaart kan worden afgeleverd als het niet mogelijk is om binnen een redelijke termijn op de bestaande arbeidsmarkt een geschikte werknemer te vinden, al dan niet door een nog te volgen beroepsopleiding of individuele beroepsopleiding. De werkgever moet dit aantonen door bijzondere economische of sociale redenen.

Het Vlaams gewest vroeg ter staving hiervan het bewijs dat de vacature gedurende minstens zes weken in gedeeld beheer met de VDAB had opengestaan en nog online stond op het ogenblik van de aanvraag. Deze voorwaarde werd gecommuniceerd via de website www.vlaanderen.be.

De RvS stelt echter dat er in artikel 18 BVR geen criteria zijn opgenomen met betrekking tot het bewijs van de bijzondere economische of sociale redenen. Door te eisen dat de vacature gedurende minstens zes weken via de VDAB moet zijn opengesteld, voegt het Vlaams gewest een voorwaarde toe aan de wetgeving. Dat deze voorwaarde toegelicht werd op de website van het Vlaams gewest doet hieraan geen afbreuk. Ook de verwijzing naar een beroepsopleiding en het feit dat de VDAB hiervoor de meest aangewezen instantie is, laat niet toe deze algemene voorwaarde op te leggen, aangezien dit slechts een hypothese is die artikel 18 BVR toelaat.

Aanpassing praktijk

Het Vlaams gewest heeft naar aanleiding van dit arrest zijn praktijk gewijzigd. Het is voortaan niet langer vereist dat de vacature gedurende zes weken openstaat via de VDAB.

De website van het Vlaams gewest stelt nu dat de vruchteloze zoektocht op de arbeidsmarkt moet gestaafd worden aan de hand van ‘feitelijke bewijsstukken’. De mogelijkheid om de vacature via de website van VDAB te publiceren wordt nog steeds vermeld, maar niet langer opgelegd als een verplichting. Het feit dat een vacature zes weken heeft opengestaan en nog online staat op het moment van de aanvraag wordt hierbij aangemerkt als een ‘nuttig element’.