Hof van Cassatie - S.07.0003.F - 10-09-2007

Samenvatting

Krachtens artikel 159 GW passen de hoven en rechtbanken de algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toe in zoverre zij met de wetten overeenstemmen. De hoven en rechtbanken hebben, ingevolge die bepaling, de bevoegdheid en verplichting om de interne en externe wettigheid te controleren van elke administratieve handeling waarop een eis, een verweer of een exceptie gebaseerd is. Deze wettigheidscontrole wordt niet beperkt door de omstandigheid dat de administratieve handeling reeds het voorwerp uitmaakte van een schorsings- en annulatieberoep voor de Raad van State en uitmondde in een arrest dat de afstand van het geding vaststelde van het annulatieberoep, nadat het schorsingsberoep verworpen werd. Het bestreden arrest kan op geen enkele wettige wijze rechtvaardigen waarom het weigert de wettigheid van de twee administratieve beslissingen, waarop de bestreden beslissing van de verweerder was gebaseerd, te controleren, terwijl dit door de verzoeker werd opgeworpen.