Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 10.584 - 28-04-2008

Samenvatting

Het begrip "ten laste" zijn is een feitelijke notie die door geen enkele wettelijke bepaling gedefinieerd wordt in het Belgisch recht. Als bewijsstuk overhandigde verzoekster een attest waarin derden verklaren op eer dat verzoekster in Marokko maandelijks een geldsom ontving van haar dochter. De verwerende partij is van mening dat deze verklaringen onvoldoende zijn om te bewijzen dat verzoekster ten laste was op het moment van de aanvraag tot vestiging. De Raad ziet niet in welk ander document had kunnen voorgelegd worden en de verwerende partij stelt zelf niets anders voor. Zelfs wanneer deze documenten als onvoldoende bewijs moeten beschouwd worden, dan gelden ze tenminste als een begin van bewijs, in die zin dat het aan de verwerende partij was om, op meer diepgaande wijze, uit te leggen waarom volgens haar de bewijsstukken niet voldeden.