Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 174.202 - 6-09-2016

Samenvatting

De arts-adviseur is blijkens het medisch advies van 26 juli 2013 nagegaan of verzoekster lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor haar leven of fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in haar land van herkomst of het land waar zij verblijft. De arts-adviseur stelt vast dat dit niet het geval is aangezien bepaalde medicatie kan vervangen worden door andere medicatie die te verkrijgen is in haar land van herkomst. De arts-adviseur stelt tevens uitdrukkelijk dat zidovudine een medicament is uit dezelfde klasse en dat beide medicijnen (tenofovir en zidovudine) afzonderlijk dezelfde werking hebben als Truvada. De arts-adviseur is bij het onderzoek naar de beschikbaarheid van de medicamenteuze behandeling niet verplicht rekening te houden met eventuele bijwerkingen die verzoekster zou kunnen ondervinden. Artikel 9ter van de vreemdelingenwet schrijft niet voor dat de beschikbaarheid van geneesmiddelen met de minste bijwerkingen of die het beste aanslaan bij verzoekster dient te worden onderzocht. Het is niet kennelijk onredelijk van de gemachtigde om op grond van het medisch advies te oordelen dat er geen reëel risico is aangetoond voor het leven of de fysieke integriteit of geen reëel risico is aangetoond op een onmenselijke of vernederende behandeling in het land van herkomst nu de medische zorgen beschikbaar zijn in het Sierra Leone.
 
(…)
 
Waar verzoekster betoogt dat haar thuisland niet de know how heeft en dat kwaliteitsgeneeskunde niet toegankelijk is voor de gewone burger merkt de Raad op dat er geen schending van de door verzoekster aangehaalde bepalingen voorhanden is, ook niet van artikel 3 van het EVRM, wanneer de betrokkene in het land van herkomst de noodzakelijke medische zorgen kan krijgen, ook al zijn die zorgen niet van hetzelfde niveau als in het land waar de betrokkene op dat ogenblik verblijft en dat, al zou de gezondheidszorg in Sierra Leone niet optimaal zijn, dit niet inhoudt dat de noodzakelijke zorgen er niet zouden kunnen worden verkregen. Het gegeven dat de omstandigheden voor verzoekster in het land van herkomst minder gunstig zijn dan in België houdt op zich geen schending van artikel 3 van het EVRM in nu medische behandeling in het land van herkomst voorhanden is (EHRM 2001, Bensaid./United Kingdom, nr. 44599/98 ECHR 2001-I § 36-40).