Raadkamer Brussel - 2383 - 3-06-2011

Samenvatting

Het stuk waartegen huidig beroep gericht is maakt geen melding van het bestaan van enige vrijheidsberovende titel en dit is, gezien de omstandigheden, normaal vermits verzoeker zich thans “in transit” bevindt, staande de afhandeling van de door hem aangewende rechtsmiddelen. Hij kan het grondgebied niet betreden gelet op de weigering tot verblijf en hij kan niet teruggewezen worden ingevolge de door hem ingestelde rechtsmiddelen. Het verblijf in de “127bis” is te aanzien als een alternatief voor een verblijf in de transitzone van het vliegveld en, weze dat hij daarbij in zijn vrijheid van komen en agan beperkt wordt, houdt dit nog geen detentiemaatregel in waartegen beroep mogelijk is bij de raadkamer.