Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen - 13/3051/B - 11-12-2014

Samenvatting

Het negatief advies van het openbaar ministerie was gesteund op de aanwezigheid van gewichtige feiten eigen aan de persoon en meer bepaald op de nietigverklaring van het huwelijk van betrokkene in 1999. Betrokkene had haar verblijfsrecht bekomen op grond van het huwelijk dat door de rechtbank werd nietigverklaard omdat geoordeeld werd dat het een schijnhuwelijk was. Niettegenstaande dit vonnis een gewichtig feit is, oordeelt de rechtbank dat dit in de huidige zaak niet van aard is om de verkrijging van de Belgische nationaliteit te beletten. Betrokkene is sedert 2000 opnieuw getrouwd, heeft zich geïntegreerd in de Belgische samenleving en is op geen enkele wijze nog in verband gebracht met enig strafrechtelijk feit. De ingeroepen feiten tonen geenszins aan dat betrokkene, die intussen heeft aangetoond over de nodige verantwoordelijkheidszin te beschikken, actueel geen respect zou hebben voor de normen en wetten van de Belgische samenleving.