Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen - 13/3162/B - 8-01-2015

Samenvatting

Het staat buiten kijf dat de feiten waarvoor betrokkene door de correctionele rechtbank veroordeeld werd zeer ernstig waren doch terzake dient ook vastgesteld dat deze reeds dateren van 1998 en betrokkene eerherstel heeft gekregen. Daar waar betrokkene een bewogen jeugd had en te kampen had met familiale problemen waardoor hij soms in moeilijkheden kwam, blijkt dat hij de laatste jaren niet meer met het gerecht in aanraking is geweest, niet meer in verband werd gebracht met enig strafrechtelijk feit en zich herpakt lijkt te hebben.
De rechtbank is dan ook van mening dat de ingeroepen feiten geenszins aantonen dat betrokkene actueel geen respect zou hebben voor de normen en wetten van de Belgische samenleving, noch dat hij enkel de rechten wil die horen bij de staat van Belg, zonder ook de daarbij horende plichten te willen opnemen en niet kunnen beschouwd worden als ‘ernstige tekortkomingen aan zijn verplichtingen als Belgische burger’.