Rechtbank van eerste aanleg Gent - 09/605/A - 3-03-2010

Samenvatting

Voor een illegaal In het land verblijvende prostitué Is een huwelijk met een Belg ongetwijfeld een ideaal scenario om verder In België te kunnen verblijven. Echter kunnen het illegaal verblijf (en alles wat daaruit voortvloeit, zoals de valse identiteiten en het valse paspoort) en de (vroegere?) activiteit als prostitué op zich niet ertoe leiden dat aan de eisers het recht om te huwen wordt ontzegd. Daartoe is vereist dat het vaststaat dat de Intentie van minstens één van de echtgenoten kennelijk niet Is gericht op het tot stand brengen van een duurzame levensgemeenschap maar enkel op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel. De conclusie op dat vlak is dat, indien objectief gezien het risico bestaat dat de intenties van eiseres niet oprecht zijn, echter evenmin met zekerheid vaststaat dat haar intentie kennelijk niet gericht is op het tot stand brengen van een duurzame levensgemeenschap. Rekening houdend met het feit dat het recht om een huwelijk aan te gaan een grondrecht is, is er bijgevolg geen reden om de voltrekking van het huwelijk te weigeren. Tenslotte kan worden vermeld dat het tenietdoen van de weigering niet onmiddellijk een duurzaam verblijfsrecht aan eiseres verschaft. Overeenkomstig art. 40ter en 42quater §1, 4° van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied. het verblijf. de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals gewijzigd bij wet van 25 april 2007 (BS 10 mei 2007), kan door de minister of zijn gemachtigde gedurende de eerste twee laar van het verblijf In de hoedanigheid van familielid van een Belg of burger van de Unie een einde worden gesteld worden aan het verblijfsrecht van het familielid dat zelf geen burger van de Unie is, in het geval het huwelijk met de Belg of burger van de Unie die het familielid begeleid of vervoegd heeft, wordt ontbonden of nietig verklaard of indien er geen gezamenlijke vestiging meer is. In de.loop van het derde jaar van hun verblijf als familie van de burger van de